Privacyverklaring

Bij het verlenen van onze diensten verwerken wij uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 06-11-2020.

Contactgegevens
De persoonsgegevens worden verwerkt door:
Coach burn-out
Lage Doelen 2
7772 BL Hardenberg
Kvk: 73946613

Het gebruik van persoonsgegevens door Coach burn-out
Coach burn-out verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, e-mail, telefoon en app. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

Persoonsgegevens
Coach burn-out verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geslacht
 • Gegevens in een plan van aanpak
 • Gespreksverslagen en huiswerkopdrachten

 

Doeleinden
Coach burn-out verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse
doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Beheer van het cliëntenbestand;
 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning;
 • Het bieden van begeleiding op maat;
 • Het verzorgen van trainingen of workshops;
 • Verbetering van de dienstverlening;
 • Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de verbetering van de dienstverlening;
 • Facturering;
 • Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen;
 • Het voeren van geschillen.

 

Grondslagen
Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u, dan wel te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het sociale zekerheidsrecht.
Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat Coach burn-out hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening;
 • De bescherming van haar financiële belangen;
 • De verbetering van haar diensten;
 • Beveiliging en het beheer van haar systemen;

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden
In het kader van haar dienstverlening kan Coach burn-out persoonsgegevens uitwisselen. Coach burn-out kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van onze website en onze systemen, testbureaus of ingeschakelde ZZP’ers. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.
Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Coach burn-out aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Coach burn-out zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens
Coach burn-out zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.
Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat Coach burn-out zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale of de medische bewaarplicht.

Hoe wij uw gegevens beveiligen
Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom bewaart Coach burn-out dossiers op een veilige plek, waar derden niet bij kunnen.
Digitaal op haar computers waarvan periodiek backups wordt gemaakt welke in een afgesloten kluis worden bewaard.

Profilering
Incidenteel combineren wij de persoonsgegevens die afkomstig zijn uit de verschillende bronnen zoals de website, e-mails en app, om u gepersonaliseerde aanbiedingen te doen en informatie aan te kunnen bieden.

Cookies
Op de website worden alleen functionele cookies gebruikt zodat de website naar behoren werkt. Tracking-cookies worden niet toegepast.

Uw rechten
U heeft het recht om Coach burn-out een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.
Ook kunt u Coach burn-out verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:
Coach burn-out
Lage Doelen 2
7772 LB Hardenberg
privacy@pbop.nl

Om misbruik van deze rechten te voorkomen vragen wij u, bij indiening van uw verzoek u te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet dan niet om op de kopie uw BSN én uw pasfoto onleesbaar te maken. U kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID’-app voor gebruiken.

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Coach burn-out laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.
Deze verklaring heeft uitsluitend betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door dienstverlener, en niet op verwerkingen via websites van derden waarnaar hyperlinks zijn opgenomen.

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 06 november 2020.

Coach burn-out kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.